Garanti-information

”Oculus for Business” (Oculus för företag) begränsad garanti

 

Vem utfärdar den här Garantin? Denna begränsade garanti (”Garantin”) utfärdas av Facebook Technologies, LLC vid 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (”Facebook Technologies”, ”vi”, eller ”oss”).

Vem är denna garanti för? Facebook Technologies utfärdar Garantin till förmån för dig, en person eller ett företag som har köpt en ny, täckt kommersiell produkt från Facebook Technologies, en auktoriserad återförsäljare eller av en mervärdeåterförsäljare som ursprungligen har köpt produkten av Facebook Technologies eller av en auktoriserad återförsäljare. Denna garanti gäller endast Facebook Technologies kommersiella produkter och kan inte överlåtas eller överföras till någon ny köpare eller användare gäller för begagnade produkter. Med ” mervärdeåterförsäljare” avses en person eller ett företag som säljer nya produkter från Facebook Technologies till slutkonsumenter genom att erbjuda en specifik service eller program.

Vad gör den här garantin? Denna garanti erbjuder dig reparation av, uppdatering av eller en ersättningsprodukt för ”Oculus for Business” (Oculus för företag) om den inte uppfyller den garanterade funktionaliteten under garantitiden.

Vad täcker garantin? Garantin täcker fel i sådana nya kommersiella produkt(er) från Facebook Technologies som garantin medföljer (”Produkten”). Vi garanterar att Produkten under Garantitiden, under normala omständigheter och vid avsedd användning, fungerar i allt väsentligt i enlighet med våra tekniska specifikationer eller medföljande produktdokumentation (”Garanterad Funktionalitet”). Om, och i den mån, Produkten behöver Facebook Technologies mjukvara eller tjänster för att uppnå den Garanterade Funktionaliteten, kommer vi att hålla mjukvara och tjänster tillgängliga under Garantitiden. Vi kan ensidigt och med full diskretion uppdatera, ändra eller begränsa sådan mjukvara och tjänster så länge vi upprätthåller (eller överträffar) den Garanterade Funktionaliteten.

Registrering av produkten är ett krav för att garantin ska gälla.

Hur länge gäller Garantin? Denna begränsade garanti/Garantin gäller ett (1) år från datumet för det ursprungliga köpet av Produkten från Facebook Technologies eller från en auktoriserad ”Oculus for Business” (Oculus för företag)-återförsäljare, vilket inte omfattar mervärdeåterförsäljare (”Garantitiden”). Om du har förvärvat produkten av en kvalificerad mervärdeåterförsäljare, gäller Garantin från det datum då mervärdeåterförsäljaren förvärvade Produkten.

Vad gör Facebook Technologies om det inträffar ett problem med Produkten? Om din produkt är behäftad med fel kommer vi att reparera eller ersätta Produkten eller uppdatera mjukvara och tjänster så att Produkten fungerar i allt väsentligt i enlighet med Garanterad Funktionalitet. Vilken metod vid använder för att åtgärda problemet är vårt ensidiga val. Gör vi bedömningen att produkten bör bytas ut, kan utbytet vara en ny eller omtillverkad Produkt. Om vi gör bedömningen, under vår fulla diskretion, att ingen av de uppräknade metoderna är rimliga för att åtgärda felet, kan vi istället välja att ersätta det pris du betalade för Produkten.

Hur får du hjälp?  Berätta först vad du har för problem. Om du har ett problem med din Produkt, vänligen besök https://support.Oculus.com för hjälp och kontaktinformation samt för att lämna in ett formulär för att göra gällande garantiservice. Om du befinner dig i ett land eller område i vilket Facebook Technologies inte erbjuder försäljning eller leverans till, är det möjlighet att Facebook Technologies inte kan erbjuda Garanti eller annan support. För mer information om vart Facebook Technologies erbjuder leverans till, besök https://support.Oculus.com.

Om du måste skicka in din Produkt för service, kommer vi att förse dig med en fraktsedel. Du kommer att behöva skicka Produkten och ett giltigt inköpsbevis för Produkten med användande av den tillhandahållna fraktsedeln.

Du kan behöva betala transportkostnaden för att skicka Produkten till oss. När vi tar emot produkten avgör vi om den är behäftad med ett fel om omfattas av Garantin. Hittar vi ett fel som täcks av Garantin byter vi ut eller reparerar Produkten för att tillhandahålla den Garanterade Funktionaliteten. Vi står för kostnaden att skicka tillbaka den reparerade Produkten eller en ersättningsprodukt. Den ursprungliga Produkten kanske inte återsänds till dig. Vi kan inte garantera att reparation är möjlig utan risk för förlust av program eller data, och en ersättningsprodukt kommer inte innehålla sådan data som du förvarade på den ursprungliga Produkten. Reparerade Produkter och ersättningsprodukter tacks av Garantin under den längre perioden av (i) återstoden av Garantitiden för den ursprungliga Produkten eller (ii) nittio (90) dagar från att du mottar ersättningsprodukten eller den reparerade Produkten.

Skickar du Produkten till oss utan att bifoga ett giltigt inköpsbevis kommer vi att returnera Produkten till dig på din bekostnad försatt att transportkostnaden betalats i förväg. Om transportkostnaden inte är förutbetalt av dig, behåller vi Produkten i trettio (30) dagar för avhämtning av dig. Om du inte hämtar Produkten kommer den att kasseras.

Vad omfattas inte av Garantin? Garantin är begränsad och täcker inte: (i) normal förslitning; (ii) skador som orsakats av felanvändning eller olycka (t ex oavsiktliga fysiska stötar, att produkten utsatts för vätska, mat eller andra föroreningar, m.m.), försummelse, missbruk, olämplig eller icke-auktoriserad reparation eller andra modifieringar eller förändringar, manipulerande av enheten eller användning med olämplig utrustning, apparat, program, mjukvara, tjänster eller icke-auktoriserade produkter från tredje man; (iii) användande som inte överensstämmer med Produktdokumentationen; (iv) begagnade produkter; (v) Produkter inköpta från andra återförsäljare än Facebook Technologies, eller distributörer eller återförsäljare auktoriserade av Facebook Technologies  (inkluderat icke-auktoriserade auktioner på internet); (vi) Produkter som inte är från Facebook Technologies; (vii) användning av Produkten i strid med lag, föreskrifter eller förordningar tillämpliga där Produkten används; eller (viii) funktioner eller prestandaparametrar i förhållande till mjukvara och tjänster som inte omfattas av Produktens Garanterade Funktionalitet.

Garantin inkluderar inga specifika garantier att Produkten är helt felfri, eller avseende drifttid och tillgänglighet, funktioner för datasäkerhet i mjukvara eller på internetkonton, eller att någon mjukvara, inbyggt program eller internetsidor kommer att fungera felfritt och störningsfritt. Den begränsade Garantin gäller inte om en Produkt returneras med borttagna, skadade eller förändrade etiketter eller några som helst modifikationer (inkluderat icke-auktoriserad borttagning av en komponent eller produktens yttre omslag).

Garantin täcker inte förlust av data; det är din skyldighet att spara din data, elektronisk eller fysiskt, med regelbundna intervaller om du vill behålla din data. Skador eller kostnader relaterade till att återställa, ta bort eller installera data ersätts inte under Garantin.

Facebook Technologies utvidgar inte genom Garantin några underförstådda eller laggivna garantier, förutsättningar eller villkor i förhållande till Produkten eller någon till Produkten kopplad mjukvara eller internettjänst.

FACEBOOK TECHNOLOGIES PÅTAR SIG INGET ANSVAR UNDER GARANTIN FÖR SKADESTÅND AV NÅGOT SLAG FÖR INDIREKT SKADA, IDEELL SKADA, SÄRSKILD SKADA ELLER FÖLJDSKADA  ELLER PUNITIVT SKADESTÅND, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST SOM FÖLJER AV ATT PRODUKTEN ELLER NÅGOT TILLBEHÖR INTE LÄNGRE KAN ANVÄNDAS, KOSTNADEN FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER OCH TILLBEHÖR ELLER FÖRLUST FOM FÖLJER AV ATT PRODUKTEN INTE KAN ANVÄNDAS UNDER PERIODEN DÅ DEN ERSÄTTS ELLER REPARERAS. FACEBOOK TECHNOLOGIES ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG MOT DIG FÖR SKADESTÅND AV NÅGOT SLAG FÖR INDIREKT SKADA, IDEELL SKADA, SÄRSKILD SKADA ELLER FÖLJDSKADA  ELLER PUNITIVT SKADESTÅND I FÖRHÅLLANDE TILL SAMTLIGA KRAV MED URSPRUNG I ELLER ANKNYTNING TILL DENNA GARANTI, OAVSETT HUR KRAVET GÖRS GÄLLANDE OCH OAVSETT OM KRAVET GRUNDAS PÅ KONTRAKTSBROTT, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUDERAT ANSVAR VID OAKTSAMHET), STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN GRUND ELLER JURIDISK PRINCIP ELLER JÄMKNING. DETTA GÄLLER ÄVEN OM FACEBOOK TECHNOLOGIES HAR UPPMÄRKSAMMATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANT ANSVAR.

FACEBOOK TECHNOLOGIES ANSVAR MED ANLEDNING AV KRAV MED URSPRUNG I ELLER I ANKNYTNING TILL DENNA GARANTI ÖVERSTIGER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER DET PRIS DU BETALADE FÖR DIN PRODUKT OAVSETT HUR KRAVET GÖRS GÄLLANDE OCH OAVSETT OM KRAVET GRUNDAS PÅ KONTRAKTSBROTT, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUDERAT ANSVAR VID OAKTSAMHET), STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN GRUND,  ELLER JURIDISK PRINCIP ELLER JÄMKNING.

Vilka lagar styr tillämpningen av Garantin? Garantin är underställd lagarna i delstaten Kalifornien, USA.

Frågor? Om du har frågor eller vill påbörja serviceprocessen, vänligen kontakta Oculus på https://support.Oculus.com.