Informacje o gwarancji

Ograniczona Gwarancja „Oculus for Business” (Oculus dla Biznesu)

 

Od kogo jest ta Gwarancja? Ta ograniczona gwarancja („Gwarancja”) jest wystawiona przez Facebook Technologies, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (“Facebook Technologies”, “my”, lub “nas”).

Do kogo ta Gwarancja jest skierowana?  Facebook Technologies wystawia Ci Gwarancję, jako osobie lub jednostce, która kupiła nowy, objęty gwarancją, produkt komercyjny od Facebook Technologies lub autoryzowanego odsprzedawcy, bądź też od odsprzedawcy o profilu VAR (ang. value-added reseller), który pierwotnie zakupił produkt od Facebook Technologies lub od autoryzowanego odsprzedawcy. Niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów komercyjnych Facebook Technologies zakupionych przez Ciebie, oraz nie może być cedowana ani przekazywana następnemu nabywcy lub użytkownikowi, oraz nie jest dostępna dla produktów nabytych jako używane. Odsprzedawcą o profilu VAR (ang. value-added reseller) jest osoba lub jednostka, która sprzedaje nowe produkty Facebook Technologies końcowym użytkownikom komercyjnym w celu dostarczenia konkretnej usługi lub oferty programowej (ang. program offering).

Co daje ta Gwarancja? Niniejsza Gwarancja oferuje możliwość naprawy, uaktualnienia lub zamiany Twojego produktu „Oculus for Business” (Oculus dla Biznesu), jeśli przestaje on spełniać wymogi Gwarantowanej Funkcjonalności w czasie trwania Okresu Gwarancji.

Co obejmuje ta Gwarancja? Gwarancja obejmuje wady i usterki w nowym produkcie komercyjnym Facebook Technologies, do którego jest dołączona („Produkt”). Gwarantujemy, że Produkt, w normalnym użyciu zgodnym z jego przeznaczeniem, będzie funkcjonował zasadniczo zgodnie z naszymi specyfikacjami technicznymi lub dołączoną dokumentacją produktu („Gwarantowana Funkcjonalność”) w czasie trwania Okresu Gwarancyjnego. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, w stopniu w jakim Produkt potrzebuje oprogramowania lub usług Facebook Technologies do osiągnięcia Gwarantowanej Funkcjonalności, będziemy udostępniać te usługi w czasie trwania Okresu Gwarancyjnego. Możemy aktualizować, modyfikować lub ograniczać takie oprogramowanie lub usługi według naszego wyłącznego uznania, o ile utrzymamy (lub ulepszymy) Gwarantowaną Funkcjonalność.

Rejestracja produktu jest warunkiem wymaganym do objęcia go niniejszą Gwarancją.

Jak długo działa Gwarancja? Ta ograniczona Gwarancja trwa przez jeden (1) rok od dnia pierwotnego zakupu (ang. original purchase) Produktu od Facebook Technologies lub autoryzowanego odsprzedawcy „Oculus for Business” (Oculus dla Biznesu), z wyłączeniem odsprzedawców o profilu VAR (ang. value-added resellers) („Okres Gwarancyjny”). Jeżeli kupujesz od odsprzedawcy o profilu VAR (ang. value-added reseller) spełniającego niezbędne warunki, Twój Okres Gwarancyjny rozpoczyna się w dacie pierwotnego zakupu Produktu przez odsprzedawcę o profilu VAR (ang. value-added reseller).

Co zrobi Facebook Technologies, gdy pojawi się problem z Produktem? Jeśli twój Produkt ma wady lub usterki, naprawimy lub wymienimy Produkt albo zaktualizujemy oprogramowanie lub usługi, tak, aby Produkt działał zasadniczo zgodnie z Gwarantowaną Funkcjonalnością. Wybór tych działań zależy od naszego wyłącznego uznania. Jeżeli uznamy, że Produkt należy wymienić, zamiennik może być nowym lub przerobionym (odnowionym) Produktem. Jeżeli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że żadne z powyższych środków nie są racjonalne dla naprawienia wady lub usterki, możemy zwrócić Ci cenę, którą zapłaciłeś w związku z zakupem tego Produktu.

Jak możesz otrzymać Usługę?  Po pierwsze, powiedz nam o sprawie.  Jeśli masz problem z Produktem, prosimy o wizytę na stronie: https://support.Oculus.com, w celu uzyskania pomocy i informacji kontaktowych oraz aby złożyć formularz reklamacyjny w celu otrzymania serwisu gwarancyjnego. Facebook Technologies może nie być w stanie zapewnić gwarancji lub innego wsparcia, jeśli znajdujesz się w państwach lub na terytoriach, do których Facebook Technologies bezpośrednio nie sprzedaje lub nie wysyła swoich Produktów. Więcej o miejscach, do których Facebook Technologies wysyła swoje produkty dowiesz się na stronie: https://support.Oculus.com.

Jeśli będzie konieczne przesłanie nam Twojego Produktu do serwisu, dostarczymy Ci wcześniej zaadresowaną etykietę wysyłkową i używając jej będziesz musiał wysłać Produkt razem z potwierdzeniem zakupu.

Możesz być poproszony o zapłatę kosztów przesłania Produktu do nas. Gdy otrzymamy produkt, ustalimy, czy występuje w nim wada lub usterka objęta niniejszą Gwarancją. Jeśli znajdziemy wadę lub usterkę objętą Gwarancją, naprawimy ją lub wymienimy Produkt, aby zapewnić Gwarantowaną Funkcjonalność i wyślemy Ci naprawiony lub wymieniony Produkt (jeśli dotyczy) na nasz koszt. Możemy nie zwrócić Ci oryginalnego Produktu. Nie możemy zapewnić, że będziemy w stanie naprawić Produkt bez ryzyka dla lub utraty programów lub danych przechowywanych w oryginalnym Produkcie, a wymieniany Produkt nie będzie zawierał żadnych danych, które były przechowywane w oryginalnym Produkcie. Naprawiony lub wymieniony Produkt będzie objęty tą Gwarancją na pozostały czas oryginalnego Okresu Gwarancyjnego lub dziewięćdziesiąt (90) dni następujących po odbiorze wymienionego lub naprawionego Produktu, którykolwiek z nich jest dłuższy.

Jeśli wyślesz nam Produkt bez ważnego potwierdzenia zakupu, zwrócimy Produkt na Twój koszt, co będzie podlegać przedpłacie, lub jeżeli koszty nie zostaną wcześniej opłacone, zatrzymamy Produkt do odbioru na trzydzieści (30) dni, zanim zostanie usunięty.

Czego nie obejmuje ta Gwarancja?  Niniejsza Gwarancja jest ograniczona i nie stosuje się jej do: (i) normalnego zużycia; (ii) szkody spowodowanej nadmiernym użyciem, niewłaściwym użyciem, wypadkiem (np. przypadkowym uderzeniem, ekspozycją na płyny, jedzenie lub inne zanieczyszczenia itd.), zaniedbaniem, nadużyciem, niewłaściwą lub nieautoryzowaną naprawą lub inną modyfikacją, manipulacją, lub użyciem z nieodpowiednim sprzętem, urządzeniami, oprogramowaniem, usługami lub innymi nieautoryzowanymi przedmiotami stron trzecich; (iii) użycia niezgodnego z dokumentacją Produktu; (iv) produktów odsprzedanych; (v) Produktów nabytych ze źródeł innych niż Facebook Technologies lub autoryzowany przez Facebook Technologies dystrybutor lub odsprzedawca (w tym nieautoryzowane aukcje internetowe); (vi) Produktów, które nie zostały wyprodukowane przez Facebook Technologies, (vii) użycia Produktu w sprzeczności z jakimikolwiek ustawami, rozporządzeniami, czy zarządzeniami, które obowiązywały w miejscu, gdzie używano Produktu lub (viii) właściwości lub parametrów wydajności typowych dla jakiegokolwiek oprogramowania lub usług wykraczających poza Gwarantowaną Funkcjonalność Produktu.

Niniejsza Gwarancja nie zawiera żadnych konkretnych zapewnień, że produkt będzie wolny od błędów, lub odnoszących się do czasu działania lub ciągłej dostępności, właściwości bezpieczeństwa danych oprogramowania lub kont internetowych, lub że wszystkie oprogramowania, oprogramowania układowe lub strony internetowe będą działały nieprzerwanie i bezbłędnie. Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna, jeżeli Produkt jest zwrócony z usuniętymi, zniszczonymi lub zmanipulowanymi etykietami lub z jakimikolwiek przeróbkami (w tym nieautoryzowanym usunięciem jakiegokolwiek elementu lub zewnętrznej osłony).

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje utraty danych; Twoim obowiązkiem jest regularne wykonywanie kopii zapasowych, elektroniczne lub fizyczne, jeśli chcesz zachować swoje dane. Wszelkie szkody czy koszty związane z odzyskiwaniem, usuwaniem i instalowaniem danych nie podlegają zwrotowi na podstawie tej Gwarancji.

W niniejszej Gwarancji, Facebook Technologies nie rozszerza żadnych dorozumianych lub ustawowych gwarancji, czy rękojmi, warunków lub reprezentacji dotyczących Produktu lub jakichkolwiek powiązanych oprogramowań lub usług internetowych.

NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI, FACEBOOK TECHNOLOGIES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SANKCYJNE LUB Następcze JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM, LECZ NIEWYŁĄCZNIE, UTRATĘ ZYSKU LUB PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA PRODUKTU LUB POWIĄZANEGO SPRZĘTU, KOSZTy WYMIANY TOWARÓW LUB WYPOSAŻENIA ZASTĘPCZEGO, LUB UTRATĘ możliwości używania W TRAKCIE OKRESU, W KTÓRYM PRODUKT JEST WYMIENIANY LUB NAPRAWIANY.  CO WIĘCEJ, NIC W NINIEJSZEJ GWARANCJI NIE SKUTKUJE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FACEBOOK TECHNOLOGIES ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SANKCYJNE LUB NASTĘPCZE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NAWET, JEŚLI FACEBOOK TECHNOLOGIES ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z TYM OŚWIADCZENIEM GWARANCYJNYM, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W UMOWIE, DELIKCIE (W TYM ZANIEDBANIU), BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, CZY INNEJ PODSTAWIE ROSZCZENIA, PRAWNEJ LUB NA ZASADACH SŁUSZNOŚCI.

W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FACEBOOK TECHNOLOGIES ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM GWARANCYJNYM NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA PRODUKT, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W UMOWIE, DELIKCIE (W TYM ZANIEDBANIU), bezwzględnej ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, CZY INNEJ Podstawie roszczenia, PRAWNEJ LUB NA ZASADACH SŁUSZNOŚCI.

Jakie prawo stosuje się do tej Gwarancji?  Do niniejszej Gwarancji stosuje się prawo stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych.

Pytania?  Jeśli masz pytania, lub w celu rozpoczęcia procedury serwisowej, prosimy odwiedzić stronę Oculus: https://support.Oculus.com.