Garantie informatie

Beperkte Garantie “Oculus for Business” (Oculus voor het bedrijfsleven)

 

Van Wie Is Deze Garantie Afkomstig?  Deze beperkte garantie (de “Garantie”) wordt afgegeven door Facebook Technologies LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (“Facebook Technologies”, “wij”, “we” of “ons”).

Voor Wie Is Deze Garantie Bestemd?  Deze Garantie wordt door Facebook Technologies afgegeven aan u als (rechts)persoon die een nieuw, onder de Garantie vallend commercieel product heeft aangeschaft bij Facebook Technologies of een geautoriseerde wederverkoper of bij een value-added reseller die het product oorspronkelijk van Facebook Technologies of een geautoriseerde wederverkoper heeft afgenomen. Deze Garantie geldt slechts voor door u aangeschafte commerciële producten van Facebook Technologies en kan niet aan een volgende koper of gebruiker worden gecedeerd of overgedragen en is niet beschikbaar voor producten die tweedehands zijn gekocht. Een “value-added reseller” is een (rechts)persoon die voor de levering van een specifiek diensten- of programma-aanbod nieuwe Facebook Technologies-producten aan commerciële eindgebruikers verkoopt.

Hoe Werkt Deze Garantie?  Met deze Garantie wordt u een reparatie, update of vervanging van uw Oculus for business (Oculus voor het bedrijfsleven)-product geboden indien deze tijdens de Garantieperiode niet aan de Gegarandeerde Functionaliteit voldoet.

Wat Valt Er Onder Deze Garantie?  Onder deze Garantie vallen gebreken en storingen in een of meer nieuwe commerciële Facebook Technologies-producten waarbij deze Garantie is gevoegd (het “Product”). Wij garanderen dat het Product gedurende de Garantieperiode, bij normaal gebruik waarvoor het bedoeld is, wezenlijk in overeenstemming met onze technische specificaties of bijbehorende productdocumentatie zal functioneren (de “Gegarandeerde Functionaliteit”). Indien en voor zover er voor het Product Facebook Technologies-software of -diensten nodig is/zijn om de Gegarandeerde Functionaliteit te realiseren, zullen wij gedurende de Garantieperiode software en diensten beschikbaar (blijven) stellen. Wij kunnen deze software en diensten geheel naar eigen inzicht updaten, aanpassen of beperken zolang wij (meer dan) de Gegarandeerde Functionaliteit blijven bieden.

Productregistratie is een voorwaarde voor dekking onder deze Garantie.

Hoelang Duurt De Dekking?  Deze beperkte Garantie geldt gedurende één (1) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aanschaf van het Product bij Facebook Technologies of een geautoriseerde Oculus for business (Oculus voor het bedrijfsleven)-wederverkoper, met uitzondering van value-added resellers (de “Garantieperiode”). Indien u bij een bevoegde value-added reseller een aankoop doet, gaat uw Garantieperiode in op de datum waarop die value-added reseller het Product oorspronkelijk heeft afgenomen.

Wat Doet Facebook Technologies Indien Er Zich Een Probleem Met Het Product Voordoet?  Indien uw Product een gebrek of storing vertoont, zullen wij dat Product ofwel repareren ofwel vervangen, ofwel de software of diensten updaten, zodat het Product wezenlijk overeenkomstig de Gegarandeerde Functionaliteit presteert. Het is geheel aan ons om te beslissen op welke wijze wij bij het oplossen van een probleem te werk zullen gaan. Indien wij vaststellen dat een Product moet worden vervangen, kan het door een nieuw of remanufactured (refurbished) Product worden vervangen. Indien wij geheel naar eigen inzicht vaststellen dat geen van de genoemde middelen redelijk is om een gebrek of storing te verhelpen, dan kunnen wij de prijs die u voor de aanschaf van het Product hebt betaald aan u restitueren.

Hoe Kunt U Van Deze Service Gebruikmaken?  Informeer ons allereerst over het probleem. Indien u een probleem met uw Product ervaart, ga dan naar https://support.Oculus.com voor nuttige service en contactgegevens. Ook kunt u hier een schadeformulier versturen om garantieservice te verkrijgen. Het kan zijn dat Facebook Technologies geen garantie of andere ondersteuning kan bieden indien u zich in een land of gebied bevindt waaraan Facebook Technologies niet rechtstreeks verkoopt of waar Facebook Technologies niet rechtstreeks naartoe verzendt. Meer informatie over de verzendlocaties van Oculus vindt u op https://support.Oculus.com.

Indien het noodzakelijk is dat u ons voor onderhoud uw Product toezendt, verstrekken wij u een voorgeadresseerd verzendlabel en dient u met gebruikmaking van dat verzendlabel ons het Product en uw aankoopbewijs toe te zenden.

Het kan zijn dat de kosten voor verzending van het Product aan ons voor uw rekening komen. Wanneer we het Product ontvangen, zullen we vaststellen of er sprake is van een gebrek of storing dat/die onder deze Garantie valt. Indien we een gebrek of storing constateren dat/die onder deze Garantie valt, zullen we het Product repareren of vervangen zodat de Gegarandeerde Functionaliteit wordt geboden en zullen we het gerepareerde Product of een vervangend Product (indien van toepassing) op onze kosten aan u toesturen. Het kan zijn dat wij het oorspronkelijke Product niet aan u retourneren. We kunnen niet garanderen dat we het Product zonder risico voor of verlies van programma’s of gegevens kunnen repareren, en een vervangend Product zal geen van uw gegevens bevatten die op het oorspronkelijke Product waren opgeslagen. Een gerepareerd of vervangend Product blijft voor het resterende deel van de oorspronkelijke Garantieperiode of, indien dit langer is, negentig (90) dagen na ontvangst door u van het vervangende of gerepareerde Product onder deze Garantie vallen.

Indien u ons een Product zonder geldig aankoopbewijs toestuurt, zullen wij het Product op uw kosten aan u terugsturen, zulks op voorwaarde van vooruitbetaling. Indien deze kosten niet op voorhand worden voldaan, kunt u het Product gedurende dertig (30) dagen bij ons komen ophalen; na deze termijn wordt het Product niet langer voor u vastgehouden.

Wat Valt Er Niet Onder Deze Garantie?  Deze Garantie is beperkt en is niet van toepassing op: (i) normale slijtage; (ii) schade als gevolg van overmatig gebruik, verkeerd gebruik, een ongeluk (bijv. onopzettelijke fysieke schok, blootstelling aan vloeistoffen, voedsel of andere vervuilende stoffen, enz.), nalatigheid, misbruik, tonbehoorlijke of ongeoorloofde reparaties of andere aanpassingen of demontage, of gebruik met ongeschikte apparatuur, apparaten, software, diensten of andere ongeautoriseerde zaken van derden; (iii) gebruik in afwijking van de productdocumentatie; (iv) doorverkochte producten; (v) Producten die bij andere partijen dan Facebook Technologies of een geautoriseerde distributeur of wederverkoper van Facebook Technologies zijn gekocht (met inbegrip van niet-geautoriseerde online veilingen); (vi) producten die niet van Facebook Technologies zijn; (vii) gebruik van het Product in strijd met wet- en regelgeving en verordeningen die van kracht zijn op de locatie waar van het Product gebruik wordt gemaakt; of (viii) opties of prestatieparameters met betrekking tot software of diensten die buiten de Gegarandeerde Functionaliteit van het Product vallen.

Deze Garantie omvat geen specifieke waarborgen dat het Product vrij is van fouten, of met betrekking tot uptime of blijvende beschikbaarheid, databeveiligingsopties van software of online accounts, of dat de software, firmware en online sites zonder onderbreking en vrij van fouten zullen functioneren. Deze beperkte Garantie vervalt indien een Product met verwijderde of beschadigde labels, met labels waarmee geknoeid is of met toegebrachte veranderingen wordt geretourneerd (met inbegrip van de ongeoorloofde verwijdering van een onderdeel of de externe behuizing).

Verlies van gegevens valt niet onder deze Garantie; het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig een digitale of fysieke back-up van uw gegevens te maken indien u uw gegevens wilt behouden. Eventuele schade of kosten in verband met gegevensherstel, verwijdering en installatie komen onder deze Garantie niet voor vergoeding in aanmerking.

Facebook Technologies geeft in deze Garantie geen impliciete of wettelijke garanties, voorwaarden of verklaringen met betrekking tot het Product of daaraan verbonden software of online diensten.

Facebook Technologies aanvaardt onder deze Garantie geen aansprakelijkheid voor bijzondere, indirecte, incidentele of punitieve schade of gevolgschade in welke vorm dan ook, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, winst- of omzetderving, verlies van gegevens, verlies van gebruik van het Product of bijbehorende apparatuur, kosten ter vervanging van goederen of apparatuur, of verlies van gebruik gedurende de periode waarin het Product wordt vervangen of gerepareerd. Voorts brengt niets in deze Garantie met zich mee dat Facebook Technologies jegens u aansprakelijk is voor bijzondere, indirecte, incidentele of punitieve schade of gevolgschade in welke vorm dan ook, ook indien Facebook Technologies van de kans op dergelijke schade op de hoogte is gesteld, of voor een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze garantieverklaring, ongeacht het rechtsmiddel en ongeacht of deze vordering is gestoeld op een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte productaansprakelijkheid of een andere rechtsvordering, rechtstheorie of theorie op basis van billijkheid.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Facebook Technologies voor een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze garantieverklaring meer bedragen dan de door u voor aanschaf van het Product betaalde prijs, ongeacht het rechtsmiddel en ongeacht of deze vordering is gestoeld op een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte productaansprakelijkheid of een andere rechtsvordering, rechtstheorie of theorie op basis van billijkheid.

Welk Recht Is Op Deze Garantie Van Toepassing?  Het recht van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, is op deze Garantie van toepassing.

Vragen?  Indien u vragen heeft of het serviceproces wilt beginnen, ga dan naar de Oculus-website op https://support.Oculus.com.