Garantiinformasjon

«Oculus for Business» (Oculus for Bedrifter) Begrenset Garanti

Hvem er denne Garantien fra? Denne begrensede garantien («Garantien») er utstedt av Facebook Technologies, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 («Facebook Technologies», «vi» eller «oss»).

Hvem tilskrives denne Garantien? Facebook Technologies utsteder Garantien til deg, som person eller foretak, som har kjøpt et nytt kommersielt produkt som dekkes av Garantien, enten fra Facebook Technologies, eller annen autorisert forhandler, eller fra merverdiforhandler som opprinnelig har kjøpt produktet fra Facebook Technologies eller en autorisert forhandler. Denne Garantien får kun anvendelse på Facebook Technologies’ kommersielle produkter som er kjøpt av deg, og kan ikke overføres til etterfølgende kjøper eller bruker, og er ikke gyldig for produkter som er kjøpt brukt. En «merverdiforhandler» er en person eller foretak som selger nye Facebook Technologies-produkter til kommersielle brukere for å levere spesifikke tjeneste- eller programtilbud.

Hva innebærer Garantien? Denne Garantien tilbyr deg en reparasjon, oppdatering eller omlevering av ditt «Oculus for Business» (Oculus for Bedrifter) produkt dersom produktet ikke møter den Garanterte Funksjonalitet i Garantiperioden.

Hva dekker Garantien? Denne Garantien dekker defekter og funksjonsfeil i nye, kommersielle Facebook Technologies-produkt(er) («Produktet»). Vi garanterer at Produktet vil, ved normal og forutsatt bruk, fungere hovedsakelig i samsvar med våre tekniske spesifikasjoner eller tilhørende produktdokumentasjon (den «Garanterte Funksjonalitet») gjennom Garantiperioden. Dersom, og i den utstrekning Produktet behøver Facebook Technologies-programvare eller tjenester for å oppnå den Garanterte Funksjonalitet, vil vi utvikle og holde programvare og tjenester tilgjengelig gjennom Garantiperioden. Vi kan oppdatere, endre eller begrense slik programvare eller tjenester etter eget skjønn, forutsatt at vi fortsatt opprettholder (eller overskrider) den Garanterte Funksjonalitet.

Produktregistrering er en forutsetning for dekning under denne Garantien.

Hvor lang er Garantiperioden? Denne begrensede Garantien varer i ett (1) år fra datoen for det opprinnelige kjøpet av Produktet fra Facebook Technologies eller en autorisert «Oculus for Business» (Oculus for Bedrifter) forhandler, unntatt kjøp fra merverdiforhandler («Garantiperioden»). Dersom du kjøper Produktet fra en kvalifisert merverdiforhandler begynner Garantiperioden å løpe fra den dato merverdiforhandleren opprinnelig kjøpte Produktet.

Hva vil Facebook Technologies gjøre dersom det oppstår et problem med Produktet? Dersom Produktet er beheftet med en defekt eller har funksjonsfeil vil vi enten reparere eller erstatte Produktet, eller oppdatere programvare eller tjenester slik at Produktet fungerer hovedsakelig i samsvar med den Garanterte Funksjonalitet. Fremgangsmåten som velges ved løsning av problemer fastsettes etter vårt skjønn. Dersom vi fastslår at et Produkt bør erstattes, kan erstatningsproduktet være et nytt eller reprodusert (overhalt) Produkt. Bestemmer vi, basert på eget eksklusivt skjønn, at ingen av de opplistede tiltak er rimelige for å rette en defekt eller funksjonsfeil, kan vi tilbakebetale kjøpesummen for Produktet.

Hvordan kan du få service? Først, forklar oss problemet. Dersom du har et problem med ditt Produkt, vennligst besøk https://support.Oculus.com for å få hjelp og kontaktinformasjon, og for å sende inn kravskjema for å få garantiservice. Facebook Technologies kan være forhindret fra å tilby Garanti eller brukerstøtte hvis du befinner deg i land eller territorier hvor Facebook Technologies ikke selger eller leverer Produktet direkte. Les mer om Facebook Technologies’ leveringssteder på https://support.Oculus.com.

Hvis det blir nødvendig å sende inn Produktet for service, vil vi gi deg en forhåndsadressert fraktetikett, som du må bruke ved innsending Produktet sammen med ditt kjøpsbevis.

Du kan bli pålagt å betale for fraktkostnaden ved sending av Produktet til oss. Når Produktet mottas av oss, vil vi avdekke om det foreligger en defekt eller funksjonsfeil som er dekket av Garantien. Dersom vi finner en defekt eller funksjonsfeil som er dekket av Garantien, vil vi reparere eller erstatte Produktet for å gjenoppnå Garantert Funksjonalitet, og vi vil sende det reparerte Produktet eller et erstatningsprodukt (dersom omlevering) til deg på vår regning. Vi kan ikke returnere det opprinnelige Produktet til deg. Vi kan ikke garantere for at vi er i stand til reparere Produktet uten risiko for tap av programmer eller data, og eventuelt erstatningsprodukt vil ikke inneholde noen av de data som var lagret på det originale Produktet. Ethvert reparert eller erstattet Produkt vil fortsatt være dekket av Garantien for den gjenværende del av den opprinnelige Garantiperioden, eller nitti (90) dager etter kvittering for mottak av erstattet eller reparert Produkt, avhengig av hvilken som varer lengst.

Sender du oss Produktet uten gyldig kjøpsbevis, returnerer vi Produktet til deg på din regning, med gjenstand for forskuddsbetaling. Dersom disse kostnadene ikke blir forskuddsbetalt, beholder vi Produktet i tretti (30) dager for avhenting av deg før Produktet blir kassert.

Hva dekkes ikke av denne Garantien? Denne Garantien er begrenset og er ikke anvendelig på: (i) normal slitasje; (ii) skade forårsaket av overdreven bruk, feilbruk, ulykke (f.eks. fysisk sammenstøt ved hendelig uhell, utsettelse for væske, mat eller andre fremmedlegemer, etc.), forsømmelse, misbruk, urettmessige eller uautoriserte reparasjoner eller andre modifikasjoner, tukling eller bruk med inkompatibelt utstyr, innretninger, programvare, tjenester eller andre uautoriserte tredjepartsgjenstander; (iii) bruk som ikke er i samsvar med produktdokumentasjonen; (iv) videresolgte produkter; (v) Produkter ervervet fra andre enn Facebook Technologies eller autorisert Facebook Technologies-distributør- eller forhandler (inkludert uautoriserte internettauksjoner); (vi) Produkter som ikke er Facebook Technologies-produkter; (vii) bruk av Produktet i strid med lov, forskrift eller forordning i kraft der Produktet er i bruk; eller (viii) egenskaper eller ytelser tilhørende programvare eller tjenester som går ut over det som følger av Produktets Garanterte Funksjonalitet.

Denne Garantien inkluderer ingen spesifikk Garanti om at Produktet skal være feilfritt eller i forhold til oppetid eller kontinuerlig tilgjengelighet, datasikkerhetsegenskaper i forhold til programvare eller online kontoer, eller at noe programvare, fastvare (firmware) eller internettsider vil fungere uavbrutt eller feilfritt. Denne begrensede Garantien bortfaller dersom Produktet er returnert med fjernede, skadede eller uintakte merkelapper eller endringer (inkludert uautorisert borttakelse av komponent eller eksternt deksel).

Denne Garantien dekker ikke tap av data. Det er ditt ansvar å ta sikkerhetskopi av data, elektronisk eller fysisk og på jevnlig basis, dersom du ønsker å beholde dine data. Enhver skade eller kostnad relatert til gjenopprettelse, fjerning eller installasjon av data er ikke dekket under denne Garantien.

I denne Garantien, utvider ikke Facebook Technologies noen underforståtte eller lovbestemte garantier, betingelser, eller representasjoner angående Produktet eller tilkoblet programvare eller elektroniske tjenester.

 

UNDER DENNE GARANTIEN PÅTAR IKKE FACEBOOK TECHNOLOGIES NOE ANSVAR FOR SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, PØNALE ELLER KONSEKVENSIELLE TAP AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, OVERSKUDDS- ELLER FORTJENESTETAP, TAP AV DATA, AVSAVNSTAP FOR PRODUKTET ELLER ASSOSIERT UTSTYR, KOSTNADER VED ERSTATNINGSUTSTYR OG ERSTATNINGSVARER ELLER AVSAVNSTAP I PERIODEN HVOR PRODUKTET REPARERES ELLER ERSTATTES. VIDERE SKAL INGENTING I GARANTIEN RESULTERE I AT FACEBOOK TECHNOLOGIES BLIR ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR SPESIELL, INDIREKTE, TILFELDIG, PØNAL ELLER KONSEKVENSIELL ERSTATNING AV NOE SLAG, SELV OM FACEBOOK TECHNOLOGIES HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK ERSTATNING, FOR KRAV SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, UAVHENGIG AV KRAVSGRUNNLAG, ENTEN DET ER I KONTRAKT, DELIKT (INKLUDERT UAKTSOMHETSANSVAR), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER ANDRE KRAVSGRUNNLAG ELLER JURIDISK TEORI ELLER REELLE HENSYN.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FACEBOOK TECHNOLOGIES’ ANSVAR FOR KRAV SOM SKRIVER SEG FRA ELLER ER RELATERT TIL GARANTIERKLÆRINGEN OVERSKRIDE KJØPESUMMEN FOR PRODUKTET, UAVHENGIG AV KRAVSGRUNNLAGET, ENTEN DET ER I KONTRAKT, DELIKT (INKLUDERT UAKTOMSHETSANSVAR), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER ANNET KRAVSGRUNNLAG ELLER JURIDISK TEORI ELLER REELLE HENSYN.

Hvilke lover reguleres Garantien av? Denne Garantien er underlagt lovene i den amerikanske delstaten California.              

Spørsmål? Dersom du har spørsmål, eller ønsker å påbegynne en serviceprosess, besøk Oculus på https://support.Oculus.com.