Garantie Informatie

Begrænset garanti fra “Oculus for Business” (Oculus Erhverv)

 

Hvem yder Garantien?  Denne begrænsede garanti (“Garantien”) ydes af Facebook Technologies, LLC of 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (“Facebook Technologies”, “vi” eller “os”).

Hvem udstedes Garantien til?  Facebook Technologies udsteder denne Garanti til personer eller virksomheder, som har købt et nyt, dækket produkt fra Facebook Technologies, en autoriseret forhandler eller en VAR-forhandler, som oprindeligt har købt produktet hos Facebook Technologies eller en autoriseret forhandler. Garantien gælder kun for produkter, som du har købt fra Facebook Technologies. Garantien kan ikke overdrages til en efterfølgende køber eller bruger og omfatter ikke produkter, der er købt brugt. En “VAR-forhandler” er en person eller virksomhed, der sælger nye Facebook Technologies-produkter til kommercielle slutbrugere med henblik på at levere specifikke tjenester eller programmer.

Hvad indebærer Garantien? Garantien dækker reparation, opdatering eller ombytning af dit “Oculus for Business” (Oculus Erhverv), hvis det ikke lever op til den Garanterede Funktionalitet i Garantiperioden.

Hvad dækker Garantien? Garantien dækker fejl og mangler ved de(t) nye Facebook Technologies-erhvervsprodukt(er), som den leveres sammen med (“Produktet”).  Vi garanterer, at Produktet ved normal og tilsigtet brug i al væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med vore tekniske specifikationer eller den medfølgende produktdokumentation (den “Garanterede Funktionalitet”) i Garantiperioden. Hvis Produktet kræver Facebook Technologies-software eller -tjenester for at opnå den Garanterede Funktionalitet, stiller vi software og tjenester til rådighed i Garantiperioden. Vi kan frit opdatere, ændre eller begrænse dette software og disse tjenester, så længe den Garanterede Funktionalitet opretholdes (eller overgås).

For at være omfattet af Garantien skal man registrere Produktet.

Hvor længe dækker Garantien?  Den begrænsede Garanti er gældende i ét (1) år fra den dato, hvor Produktet oprindeligt blev købt hos Facebook Technologies eller en autoriseret “Oculus for Business” (Oculus Erhverv) forhandler, hvilket ikke omfatter VAR-forhandlere(“Garantiperioden”). Hvis du køber Produktet hos en godkendt VAR-forhandler, starter Garantiperioden på den dato, hvor VAR-forhandleren oprindeligt købte Produktet.

Hvad gør Facebook Technologies, hvis der bliver problemer med Produktet?  Hvis Produktet er behæftet med fejl eller mangler, vil vi enten reparere eller ombytte Produktet, eller opdatere software eller tjenester, således at Produktet i det væsentlige fungerer i henhold til den Garanterede Funktionalitet. Vi afgør selv, hvordan problemet skal løses.  Hvis vi vurderer, at et Produkt skal ombyttes, kan der ske ombytning til et nyt, et repareret eller et renoveret (istandsat) produkt. Hvis vi vurderer, at ingen af de nævnte muligheder med rimelighed vil kunne afhjælpe fejlen, kan vi vælge at refundere købsprisen.

Hvordan får du hjælp?  Først skal du gøre os opmærksom på problemet.  Hvis der opstår problemer med Produktet, bedes du gå ind på https://support.Oculus.com, hvor der findes nyttige service- og kontaktoplysninger og en formular, som skal anvendes ved fremsættelse af garantikrav. Det er ikke sikkert, at Facebook Technologies yder garanti og suport, hvis du bor i et land, som Facebook Technologies ikke sælger eller leverer direkte til. For nærmere oplysninger om, hvilke lande Facebook Technologies leverer til, henvises til https://support.Oculus.com.

Hvis Produktet skal sendes ind til reparation, vil du modtage en udfyldt adresselabel, som skal bruges, når du indsender Produktet sammen med kvitteringen for købet.

Du vil evt. selv skulle betale forsendelsesomkostningerne. Når vi har modtaget Produktet, vurderer vi, om der er tale om en fejl eller mangel, der er dækket af Garantien. Hvis vi finder en fejl eller mangel, som er dækket af Garantien, reparerer eller ombytter vi Produktet, således at det igen har den Garanterede Funktionalitet, og returnerer det herefter til dig uden beregning. Det er ikke sikkert, at du får det oprindelige Produkt tilbage. Vi kan ikke garantere, at vi vil kunne reparere Produktet uden risiko for tab af programmer eller data, og et ombyttet Produkt vil ikke indeholde nogen af de data, der lå på det oprindelige Produkt.  Det reparerede eller ombyttede Produkt vil fortsat være omfattet af Garantien i resten af den oprindelige Garantiperiode, dog minimum i halvfems (90) dage efter din modtagelse af det ombyttede eller reparerede Produkt.

Hvis du indsender et Produkt uden at vedlægge kvitteringen, returnerer vi det til dig for din regning med krav om forudbetaling af omkostningerne. Hvis vi ikke modtager nogen forudbetaling, opbevarer vi Produktet i tredive (30) dage, hvor du kan afhente det, hvorefter det vil blive kasseret.

Hvad dækker Garantien ikke?  Garantien er begrænset og dækker ikke: (i) normal slitage, (ii) skader som følge af overdreven eller forkert brug, hændeligt uheld (f.eks. hændelig fysisk påvirkning, eksponering for væske, fødevarer eller andre kontaminerende stoffer, osv.), forsømmelse, misbrug, forkert eller uautoriseret reparation eller anden modifikation, manipulation eller brug af uegnet udstyr, software, tjenester eller andre element(er) fra uautoriseret tredjemand; (iii) brug i strid med Produktdokumentationen, (iv) videresolgte produkter; (v) Produkter købt fra andre kilder end Facebook Technologies eller en af Facebook Technologies autoriseret forhandler eller distributør (herunder på ikke-autoriserede online-auktioner), (vi) ikke-Facebook Technologies-produkter, (vii) brug af Produktet i strid med love, regler eller bekendtgørelser, som måtte være gældende på det sted, hvor Produktet bruges, eller (viii) features eller performanceparametre vedrørende eventuel software eller tjenester ud over den Garanterede Funktionalitet.

Der gives ikke med denne Garanti nogen specifik indeståelse for, at Produktet er fejlfrit, ligesom der heller ikke gives nogen garanti vedrørende oppetid, fortsat tilgængelighed eller datasikkerhed i relation til software eller online-konti eller for, at eventuel software, firmware eller online-konti vil fungere uden afbrydelser eller fejl.  Denne begrænsede Garanti bortfalder, hvis et Produkt returneres med fjernede, beskadigede eller manipulerede labels eller med foretagne ændringer (herunder uautoriseret fjernelse af en komponent eller ydre covers af nogen art).

Garantien dækker ikke tab af data. Du er selv ansvarlig for regelmæssigt at tage elektronisk eller fysisk back-up af dine data, hvis du ønsker at bevare dem. Tab eller omkostninger i forbindelse med gendannelse, fjernelse og installation af data er ikke dækket af Garantien.

Facebook Technologies giver ikke med denne Garanti nogen implicitte eller lovpligtige indeståelser eller erklæringer vedrørende Produktet eller dermed forbundet software eller online-tjenester.

FACEBOOK TECHNOLOGIES PÅTAGER SIG IKKE MED DENNE GARANTI NOGET ANSVAR FOR ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB, INDIREKTE TAB ELLER HÆNDELIGT TAB, LIGESOM OCULUS OGSÅ FRASKRIVER SIG ETHVERT PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVAR FOR FØLGESKADER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL, TAB AF FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING, TAB AF DATA, TAB AF BRUGEN AF PRODUKTET ELLER DERTIL RELATERET UDSTYR, OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -UDSTYR ELLER TAB AF BRUG I NOGEN PERIODE, HVOR PRODUKTET MÅTTE VÆRE UNDER OMBYTNING ELLER REPARATION. ENDVIDERE ER FACEBOOK TECHNOLOGIES  IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB, INDIREKTE TAB ELLER HÆNDELIGT TAB, LIGESOM FACEBOOK TECHNOLOGIES OGSÅ FRASKRIVER SIG ETHVERT PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVAR FOR FØLGESKADER ER ENHVER ART, SELV HVOR FACEBOOK TECHNOLOGIES MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV, I RELATION TIL ETHVERT KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE GARANTI, UANSET I HVILKEN FORM KRAVET MÅTTE BLIVE FREMSAT, DET VÆRE SIG SOM ET KRAV INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), PÅ GRUNDLAG AF OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN SØGSMÅLSGRUND ELLER PÅ ET HVILKET SOM HELST ANDET GRUNDLAG.

FACEBOOK TECHNOLOGIES’ ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED ET HVILKET SOM HELST KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE GARANTI, KAN ALDRIG OVERSTIGE DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR KØB AF PRODUKTET, UANSET I HVILKEN FORM KRAVET MÅTTE BLIVE FREMSAT, DET VÆRE SIG SOM ET KRAV INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), PÅ GRUNDLAG AF OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN SØGSMÅLSGRUND ELLER PÅ ET HVILKET SOM HELST ANDET GRUNDLAG.

Hvilken lovgivning er Garantien underlagt?  Garantien er underlagt lovgivningen i den amerikanske delstat Californien.

Hvis du har spørgsmål.  Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp, bedes du gå ind på https://support.Oculus.com.